Jawatankuasa


Jawatankuasa Hartanah / Aset & Selenggara

No. Nama Anggota
1. Datuk Haji Abu bin Pit
2. Haji Md Akib bin Hashim
3. Datuk Haji Mohamad Ali bin Hasan
4. Haji Ismail bin Muda
5. Puan Jariah binti Hashim
6. Encik Anuar Zaki bin Bakar
7. Datuk Haji Muhammad Feisol bin Haji Hassan
8. Dato' Haji Hashim bin Ahmad
9. Haji Hassan bin Haji Mat

 

Jawatankuasa Pentadbiran & Keanggotaan

No. Nama Anggota
1. Haji Md Akib bin Hashim
2. Puan Hajah Zainab binti Haji Abu
3. Dato' Haji Hashim bin Ahmad
4. Puan Jariah binti Hashim
5. Encik Anuar Zaki bin Bakar
6. Haji Hasan bin Haji Mat
7. Datuk Haji Abu bin Pit
8. Datuk Haji Mohamad Ali bin Hasan

 

Jawatankuasa Kewangan & Perniagaan

No. Nama Anggota
1. Puan Hajah Zainab binti Haji Abu
2. Datuk Haji Abu bin Pit
3. Datuk Haji Mohamad Ali bin Hasan
4. Dato' Haji Hashim bin Ahmad
5. Haji Ismail bin Muda
6. Haji Hasan bin Haji Mat
7. Datuk Haji Muhammad Feisol bin Haji Hassan
8. Puan Jariah binti Hashim

 

Jawatankuasa Belanjawan

No. Nama Anggota
1. Haji Hasan bin Haji Mat
2. Datuk Haji Muhammad Feisol bin Haji Hassan
3. Datuk Haji Abu bin Pit
4. Dato' Haji Hashim bin Ahmad