Aturan Tabung Khairat Kematian

1.Nama

 1. Aturan-aturan ini adalah dinamakan Aturan-aturan Skim Khairat Kematian Koperasi Shamelin Berhad.
 2. Aturan-aturan ini diwujudkan di bawah undang-undang kecil 46(2)(x) Koperasi ini dan dikuatkuasakan selepas persetujuan Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Koperasi ini.
 

Sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut sila hubungi Bahagian Hal Ehwal Anggota :

Telefon
Faks
+ 03 9285 2155
+ 03 9285 5606

 

2.Tafsiran

Dalam Aturan-aturan ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain :

 1. 'Akta' maknanya Akta Koperasi 1993 dan pindaan-pindaan yang dibuat kepadanya dari semasa ke semasa;
 2. 'Anggota' termasuklah seseorang yang turut sama dalam permohonan pendaftaran Koperasi ini dan seseorang yang diterima menjadi anggota mengikut Peraturan dan Undang-undang Kecil ini selepas pendaftaran sebagaimana yang ditakrifkan di bawah seksyen 2 Akta;
 3. 'Aturan' maknanya Aturan-aturan Skim Khairat Kematian Koperasi;
 4. 'Koperasi' maknanya Koperasi Shamelin Berhad;
 5. 'Lembaga' maknanya Lembaga Koperasi Shamelin Berhad;
 6. 'Peraturan' maknanya Peraturan-peraturan Koperasi yang dibuat di bawah Akta dan pindaan-pindaan yang dibuat kepadanya dari semasa ke semasa;
 7. 'Pengerusi Eksekutif 'maknanya Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia;
 8. 'Si Penerima' maknanya anggota atau waris anggota yang menerima manfaat apabila berlakunya kematian ke atas anggota atau waris anggota itu sendiri;
 9. 'Skim' Skim Khairat Kematian Koperasi Shamelin Berhad iaitu satu skim yang dibentuk untuk memberi perlindungan dengan memberi manfaat kepada anggota atau waris anggota apabila berlakunya kematian ke atas isteri atau anak anggota, atau diri anggota itu sendiri; dan
 10. 'Undang-undang Kecil' maknanya Undang-undang Kecil Koperasi Shamelin Berhad dan termasuklah sesuatu pindaan berdaftar kepada Undang-undang Kecil ini.

Perkataan-perkataan yang bererti tunggal atau jamak, masing-masing hendaklah meliputi tunggal dan jamak, dan perkataan yang bererti jenis laki-laki hendaklah meliputi jenis perempuan.

3.Tujuan

Tujuan Skim ini ialah untuk memberi perlindungan dengan memberi manfaat kepada anggota atau waris anggota apabila berlakunya kematian ke atas anggota atau waris anggota itu sendiri.

4.Jenis

Skim Khairat Kematian Koperasi Shamelin Berhad.

5.Manfaat dan Caruman

Syer Manfaat Caruman

Kategori 1
Anggota syer kurang dari RM200.00

RM 1,500.00 RM 10.00

Kategori 2
Anggota syer RM200.00 dan ke atas

RM 2,000.00 RM 20.00

6.Syarat dan Kelayakan

 1. Semua anggota yang layak menerima dividen adalah wajib menyertai skim ini.
 2. Caruman dibayar melalui potongan dividen.
 3. Bagi anggota yang syer kurang dari RM200.00 dengan caruman sebanyak RM10.00 setahun, manfaat sebanyak RM1,500.00 akan disediakan kepada waris apabila berlakunya kematian ke atas diri anggota itu.
 4. Bagi anggota yang syer RM200.00 dan ke atas dengan caruman sebanyak RM20.00 setahun, manfaat akan disediakan kepada anggota atau waris seperti berikut :
  • Sekiranya berlaku kematian ke atas diri anggota itu sendiri, manfaat sebanyak RM2,000.00 akan disediakan kepada waris anggota.

   ATAU

   1. Sekiranya pasangan anggota atau anak anggota di bawah 21 tahun dan belum berkahwin meninggal dunia atau anak yang memiliki status Orang Kelainan Upaya ("OKU") dan tidak berkahwin meninggal dunia, manfaat sebanyak RM500.00 akan disediakan kepada angggota.
   2. Sekiranya anggota itu sendiri pula meninggal dunia pada tahun yang sama selepas berlaku kematian kepada pasangan anggota atau anak anggota di bawah 21 tahun dan belum berkahwin atau anak OKU dan tidak berkahwin, maka manfaat sebanyak RM1,500.00 akan disediakan kepada waris anggota.
   3. Sekiranya ibu atau bapa di bawah tanggungan/jagaan anggota meninggal dunia, tiada manfaat disediakan kepada anggota.

7.Tuntutan

Sekiranya berlaku kematian, anggota atau waris atau penama hendaklah memaklumkan kepada Koperasi Shamelin Berhad bagi menguruskan permohonan tuntutan dengan mengemukakan dokumen-dokumen berikut yang telah disahkan untuk diproses :

 1. Salinan kad pengenalan anggota / penama / waris yang membuat tuntutan;
 2. Salinan sijil perakuan kematian; dan
 3. Salinan permit menguburkan.

Semua tuntutan hendaklah dibuat dalam tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh kematian itu berlaku dan selepas tempoh tersebut tiada tuntutan boleh dibuat.

8.Pindaan Kepada Aturan

 1. Aturan-aturan ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan Undang-undang Kecil Koperasi dan Akta serta Peraturan-peraturan.
 2. Lembaga Koperasi ini, dengan persetujuan Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Koperasi ini bolehlah meminda peruntukan dalam aturan ini apabila difikirkan mustahak untuk memudahkan perjalanan dan pengurusan Skim ini.